การจำแนกประเภท Blockchain นั้นแบ่งได้อย่างไร?
blockchain นั้นมีการจัดประเภทได้ 3 ประเภทหลักๆคือ public chain, permissioned blockchain รวมทั้ง consortium-led Blockchain

โดยแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป ดังนี้
1.public chain (Blockchain สาธารณะ)
Blockchain ชนิดนี้หลายคนมักรู้จักกันดีในชื่อ Bitcoin กับ Ethereum ซึ่งเป็น Blockchain ที่ใช้งานอยู่จริงกับคนทั่วทั้งโลก โดยมันมีลักษณะเด่นคือ องค์กรใดๆที่ใช้งานนั้นไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนตอนเริ่มในราคาที่สูง ซึ่งลักษณะการทำงานนั้นเพียงแค่นำเอา Ethereum มาใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับในการรับรวมทั้งส่งข้อมูล ก็สามารถใช้เพื่อเก็บข้อมูลรวมทั้งเรียกขึ้นมาดูได้แบบออนไลน์ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่อง Server มาจัดตั้งระบบเอง นอกจากรายจ่ายเพียงเล็กน้อยสำหรับค่าการรับส่งแล้วก็รักษาข้อมูลตามการใช้งานจริงเท่านั้น ซึ่งก็เหมือนกับจ่ายค่าบริการแบบค่าใช้จ่ายสำหรับโทรศัพท์ชนิดเพิ่มเงิน ที่จ่ายตามอัตราใช้งานเพียงเท่านั้น

2.permissioned blockchain หรือ Private Blockchain (Blockchain ส่วนตัว) Blockchain จำพวกนี้จะจำกัดผู้ใช้งานโดยให้เฉพาะคนภายในหน่วยงานหรือคนที่ชักชวนเข้ามาใช้งานได้เท่านั้น

3.consortium-led Blockchain
Blockchain ชนิดนี้เป็นการผสมผสานPublic — Private รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในขณะนี้ ดังเช่นว่า Consortium Blockchain สำหรับธนาคารที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลการโอนเงินกันด้านในระบบแบบภายในหรือใช้ในหน่วยงานระหว่างสมาชิกเฉพาะกลุ่ม

เมื่อเทคโนโลยีได้เกิดขึ้น Blockchain ชนิดอื่นๆก็ได้เกิดขึ้น Public Chains นั้นเป็นต้นแบบเปิดที่มีความโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือองค์กรก็สามารถใช้งานและส่งธุรกรรมผ่าน Public Chain ได้

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store